Achtergrond info Vacature

Achtergrond informatie Samenwerkingsorkest EMM-ADVENDO

 

1. Missie en doelstelling Samenwerkingsorkest  

 

Het samenwerkingsorkest bestaande uit Koninklijke Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Kortgene en haar partner Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning (ADVENDO) uit Wolphaartsdijk is haar samenwerking gestart in september 2006. Hiermee was het orkest één van de eerste fusieorkesten binnen de provincie Zeeland. Het fanfare orkest bestaat op dit moment uit 40 enthousiast spelende leden.

 

“Het samenwerkingsorkest stelt zich ten doel het beoefenen van instrumentale muziek en de daaraan verwante vormen van amateuristische kunstbeoefening. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het aanbieden en bevorderen van een muzikale opleiding voor instrumentale muziekbeoefening, het wekelijks houden van repetities en muziekuitvoeringen, het opluisteren van burgerlijke feesten en al datgeen daar verder toe kan dienen.” 

Bovengenoemde doelstellingen zijn verouderde formuleringen uit de statuten van Koninklijke Muziekvereniging EMM en Advendo maar zeker niet achterhaald. In de praktijk komen deze op het volgende neer: Het samenwerkingsorkest stelt zich ten doel instrumentale muziek te beoefenen en mee te werken aan de algemeen muzikale vorming van haar leden. Op deze wijze wordt ook een bijdrage geleverd aan het culturele en maatschappelijke leven binnen de Noord- en Zuid Bevelandse gemeenschap.

Dit doel wil het samenwerkingsorkest bereiken door:

- Het aanbieden van meerjarige muziekeducatieprojecten op basisscholen; de brede school de Ichthus en de Achthoek uit Wolphaartsdijk en openbare basisschool de Zuidvliet uit Kortgene;

- Primair het geven van concerten en uitvoeringen in beide dorpskernen en secundair daarbuiten; - Het muzikaal opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden;

Uitgangspunt van deze doelstelling is dat elke muzikant van het samenwerkingsorkest zijn of haar muzikale kwaliteiten optimaal kan benutten en ontwikkelen. Plezier en beleving in het maken van

muziek door muzikanten van alle leeftijden staat hierin centraal. Belangrijk te noemen is dat hierbij prestatie en gezelligheid hand in hand gaan.

 

2. Samenstelling

 

Samenwerkingsorkest EMM-Advendo bestaat uit twee fanfares afkomstig uit Kortgene en Wolphaartsdijk, dorpen liggend aan het prachtige Veerse Meer. Naast de fanfare bezit de vereniging ook over haar eigen dweilband “de Juuntrappers”. De basis van deze dweilband bestaat uit muzikanten vanuit de fanfare. Tevens zijn we in een voorbereidende fase voor de start van een jeugdsamenspeelgroep met als doel leerlingen snel in te laten stromen in een leerlingenorkest. Door deze instroom blijft de band van de leerling met de muziekvereniging gewaarborgd.

 

3. Bestuur

 

Samenwerkingsorkest EMM-Advendo kent twee voltallige besturen. Het bestuur van EMM wordt gevormd door vijf bestuurders en Advendo kent drie bestuursleden. Gezamenlijk wordt eens per zes weken een orkestoverleg gevoerd. Naast het orkestoverleg kent het samenwerkingsorkest ook een driehoeksoverleg. Tijdens dit driehoeksoverleg wordt er periodiek door de twee voorzitters met de dirigent gesproken over de ontwikkeling van het orkest. Het bestuur van het samenwerkingsorkest heeft als voornaamste taak het zorgdragen van de dagelijkse gang van zaken en het geven van richting aan de activiteiten en de jaarplanning. Verder draagt het bestuur zorg voor een representatie van de vereniging en richt zicht op de toekomst van het samenwerkingsorkest. Het streven is dat de samenstelling van het bestuur bestaat uit een aantal spelende en een aantal niet spelende leden. Qua geslacht en leeftijd vormt het bestuur een juiste afspiegeling van de vereniging. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de beschikbaarheid van kandidaat bestuursleden.

 

4. Dirigent (vacant per 1 maart 2015)

 

Na een periode van twintig jaar neemt Koninklijke Muziekvereniging EMM en dus ook haar partner ADVENDO in goed overleg afscheid van haar zeer gewaardeerde dirigent Mathieu van Duiven. Onder zijn muzikale leiding is de samenwerking tussen twee verenigingen goed samengeweven tot de enthousiaste fanfare zoals deze er momenteel zit.

Voor het samenwerkingsorkest wordt gezocht naar een inspirerende dirigent die samen wil bouwen aan de toekomst van dit mooie orkest. Het bestuur heeft met behulp van een Werving en Selectie commissie, bestaand uit een vertegenwoordiging van haar leden, een passend functieprofiel opgesteld. Belangrijk uitgangspunt hierin is dat de dirigent een bruggenbouwer is tussen verschillende leeftijdscategorieën op muzikaal- maar ook op sociaal niveau. Een aantal belangrijke persoonlijke eigenschappen die hierbij behoren zijn dat de muzikaal leider een positief ingestelde man of vrouw is die op een creatief en vernieuwende wijze de uitdaging aangaat om tot een mooi muzikaal eindresultaat te komen tijdens uitvoeringen. Daarnaast vinden muzikanten en het bestuur het belangrijk dat de dirigent affiniteit heeft met het verenigingsleven en dit ook op de juiste waarde kan schatten.

In de visie van het Samenwerkingsorkest staan vernieuwing en uitdaging centraal, voor het gehele orkest maar ook voor de individuele muzikant (solisten). Deze solisten hoeven niet perse te passen in de standaard fanfarebezetting. Orkestvreemde instrumenten kunnen voor sommige muziekstukken dan ook als een waardevolle toevoeging worden ervaren.

Aanvullende informatie sollicitatieprocedure:

 

Aanvullende informatie voor de sollicitatieprocedure lichten we hier graag kort toe. Zoals te lezen valt in het functieprofiel verwachten we graag een goede motivatie waarom de sollicitant de juiste man of vrouw is voor ons orkest. Daarbij mogen ook vernieuwende wervingsmiddelen als een Video-CV worden aangeleverd. Het filmpje mag maximaal 3 minuten bedragen. Hierbij dient gezegd te worden dat het geen verplichte toevoeging is maar het wel als een waardevolle aanvulling op de motivatiebief wordt gezien.

De dirigent beschikt over een uitgebreide repertoirekennis waarmee het orkest zich voor haar toehoorders goed kan presenteren. Naast de bekendere klassieke werken hecht het samenwerkingsorkest veel waarde aan lichte- en bekende muziek. Wanneer de dirigent(e) er prijs op stelt om samen te werken met een muziekcommissie behoort een oprichting van een dergelijke commissie zeker tot de mogelijkheden.

De dirigent van het samenwerkingsorkest is één van de stuwende krachten achter het orkest. Doelstelling hierin is dat bestuur, leden en dirigent door hun goede samenwerking een hoger muzikaal niveau kunnen behalen. Het orkest staat open voor vernieuwende ideeën als het gaat om repetitiemethodes van de dirigent(e). Ook is er de mogelijkheid om met secties apart te repeteren wanneer een bepaald stuk of uitvoering hierom vraagt.

De gesprekken zullen plaats vinden op woensdagavond 14 januari 2015. Uiterlijk 10 januari 2015 laten wij onze sollicitanten weten op welke tijdstippen de gesprekken zullen plaats vinden. Als locatie is gekozen voor Dorpshuis de Pompweie, Bernhardstraat 2a te Kortgene.

 

Na deze gesprekken zal een terugkoppeling en of uitnodiging volgen voor een proefdirectie met het gehele orkest op maandag 19 en 26 januari. Indien nodig zal er nog een extra proefdirectie volgen op maandag 2 februari 2015.